a magnifying glass
Denmark Sales Conditions

Handelsbetingelser

Betingelser for salg

Såfremt der ikke er indgået anden skriftlig aftale, gælder følgende betingelser for salg. Ændringer af disse betingelser vil kun være bindende efter indhentning af skriftlig godkendelse af ændringen fra B-K Medical, herefter benævnt “leverandøren”.

1) Tilbud
Tilbud gælder kun, hvis de accepteres med det samme. Specifikationer, udskrevne beskrivelser, tegninger, fotografier og anden dokumentation, som er vedlagt et tilbud, vil være bindende. Leverandøren forbeholder sig dog retten til at foretage mindre ændringer.

2) Force majeure
Ordrer accepteres på den betingelse, at følgende omstændigheder fritager leverandøren, hvis de hindrer leverandøren i at opfylde kontrakten eller gør opfyldelse heraf urimeligt vanskelig: Arbejdskonflikter og andre begivenheder, som ligger uden for leverandørens kontrol, såsom brand, krig, generel mobilisering eller uforudset militær mobilisering i lignende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, transportmangel, generel mangel på materialer, restriktioner på brug af strøm og defekter eller forsinkelser i leveringen fra underleverandører grundet en eller flere af de omstændigheder, der er omtalt i denne klausul.

3) Priser
De priser, der er angivet, er FCA København (jf. incoterm 1990) og inkluderer emballage. Den emballage, der leveres, kan ikke returneres.

4) Ret til ejerskab
Leverandøren forbeholder sig retten til ejerskab af de varer, der leveres, indtil hele betalingen er modtaget af enten leverandøren eller leverandørens autoriserede repræsentant. Den samme rettighed forbeholdes i forhold til eventuelle IOU’er, som trækkes fra købers konto, indtil samme IOU’er indfris.

5) Transport
Al transport af leverede varer sker for købers egen regning og på købers eget ansvar. Hvis køber kræver det, kan leverandører sørge for transportforsikring for købers egen regning.

6) Leveringstid
Leveringstiden beregnes fra datoen for modtagelse af ordren, såfremt alle nødvendige oplysninger er tilgængelige. Leveringstiden vil i så vid udstrækning som muligt blive overholdt. Leverandøren påtager sig under ingen omstændigheder erstatningspligt vedrørende forsinket levering, og en sådan forsinkelse giver heller ikke baggrund for at annullere ordren.

7) Betaling
Betaling for de leverede varer foretages til leverandøren, leverandørens autoriserede repræsentant eller leverandørens bank. I tilfælde hvor betalingen ikke falder på eller inden forfaldsdagen, forbeholder leverandøren sig retten til at opkræve renter ved gældende laveste udlånsrente fra Danmarks Nationalbank plus 6 %. Tilbageholdelse af betalinger som sikkerhed for mulige erstatningskrav over for leverandøren er ikke tilladt.

8) Returnerede varer
Returnerede varer og varer, der sendes retur til reparation, accepteres kun i overensstemmelse med de vilkår, der er aftalt på forhånd og kun, når de sendes med forudbetalt fragt til leverandøren eller leverandørens autoriserede repræsentant på købers eget ansvar, og varerne ved modtagelse er ubeskadigede.

9) Garanti
Nye og brugte varer, som leveres direkte af leverandøren eller leverandørens autoriserede repræsentanter, dækkes af en garanti, der forudsætter følgende betingelser: Varerne dækkes af garantien i et år fra leveringsdatoen.

Dette skal forstås således, at leverandøren uden yderligere omkostninger udbedrer fejl i varerne, som skyldes produktionsfejl eller mangelfulde materialer eller komponenter, forudsat at køberen selv betaler for forsendelsen til leverandøren eller leverandørens autoriserede repræsentant, og at varerne sendes inden garantiens udløbsdato sammen med en fyldestgørende beskrivelse af fejlene. Køberen afholder selv udgifter til forsendelse tilbage til køberen af de reparerede varer.

Obs! Produkter, der ikke er fremstillet af leverandøren, og som lader til at være produkter fra andre producenter, dækkes af garantien fra de pågældende producenter. Denne garanti gives sædvanligvis i form af et bevis, men hvis dette er ikke tilfældet, kan et sådant bevis indhentes fra leverandøren på anmodning.

10) Garanti for software og firmware
Leverandøren garanterer, at dennes software og firmware, som anvendes i deres egne produkter eller i andre producenters produkter, som er nævnt af leverandøren, udfører programinstrukserne, når den er korrekt installeret i nævnte produkt.

Denne garanti betyder ikke, at der ikke vil ske afbrydelser og fejl ved anvendelse af softwaren og firmwaren sammen med de nævnte produkter under alle tænkelige omstændigheder. I denne sammenhæng betyder betegnelsen “software” en række programinstrukser, som leveres for et gebyr og enten leveres i maskinlæsbar form eller i form af dokumentation. “Firmware” betyder en række programinstrukser, som leveres indbygget i hardware.

Leverandøren fremsætter ingen udtrykkelig eller underforstået garanti af nogen art. Leverandøren fremsætter ingen garanti for salgbarheden eller egnetheden til et bestemt formål af sine software- eller firmwareprodukter. Leverandøren er ikke erstatningspligtig for eventuelle driftstab, som kan tilskrives disse produkter.

11) Ansvarsbegrænsning
Leverandøren påtager sig ingen erstatningspligt for eventuelle fejl eller mangler og accepterer ingen krav om erstatning, kompensation eller krav for skader af nogen art, og i særdeleshed indirekte tab, tabt fortjeneste eller følgeskader fra køber eller tredjepart.

12) Produktansvar
Leverandøren er kun erstatningspligtig for personskader, hvis det kan bevises, at en sådan skade skyldes uagtsomhed fra leverandørens side eller andre, som leverandøren er ansvarlig for.
Leverandøren er ikke erstatningspligtig for tingsskade, som opstår, mens varerne er i køberens besiddelse, og er heller ikke erstatningspligtig for skader på produkter, som er fremstillet af køberen, eller produkter, som køberens produkter er en del af. Ud over disse begrænsninger er leverandøren ansvarlig for tingsskader på samme betingelser som personskader.

Leverandøren er under ingen omstændigheder erstatningspligtig for produktionstab, driftstab eller andre følgeskader og indirekte tab. I det omfang, leverandøren kan pådrage sig produktansvar over for en tredjepart, skal køberen holde leverandøren skadesløs i den udstrækning, leverandørens erstatningspligt er begrænset af de tre foregående underparagraffer.

Hvis en tredjepart fremsætter et erstatningskrav for eventuelle skader over for en af de andre parter som beskrevet i denne klausul, skal sidstnævnte part straks informere den anden part herom. Leverandøren og køberen forpligter sig gensidigt til at lade sig stævne i forbindelse med en undersøgelse af erstatningskrav for skader, som er fremsat mod en af dem på grundlag af de skader, som varerne angiveligt har forårsaget.
Ovenstående begrænsninger af leverandørens erstatningspligt gælder ikke, hvor det påvises, at leverandøren har gjort sig skyldig i grove forseelser. Leverandøren vil dog kun være erstatningspligtig for de tingsskader, som svarer til de reelle skader, dog aldrig mere end enten 250.000 DKK eller købsprisen på det skadelige produkt, såfremt sidstnævnte beløb er større end 250.000 DKK.

13) Aftaler
Aftaler og kontrakter, udtrykkelige såvel som underforståede, som er indgået over telefon, telex, telefax eller e-mail mellem køberen og leverandøren eller leverandørens autoriserede repræsentant, er først gyldige, når leverandøren har bekræftet dem på skrift.

14) Produktsikkerhed
Alle produkter, der leveres og/eller sælges af leverandøren, overholder internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder, normalt IEC- eller CEE-standarder, eller nationale standarder som angivet i den relevante dokumentation.

Hovedparten af de elektroniske måleinstrumenter til ikke-medicinsk brug overholder IEC-standard 348, Sikkerhedsbestemmelser for elektroniske måleinstrumenter. Køberen skal anvende udstyret i henhold til de oplysninger og advarsler, der er angivet i instruktionsbogen, som følger med hvert enkelt instrument.

15) Gældende retsområde og lovgivning
Den kontrakt eller de betingelser, som tilbydes, er underlagt lovgivningen og retsområdet i leverandørens oprindelsesland.